Privacy statement

Magda Hermsen (Magda Hermsen Gezondheidszorgpsycholoog CTS) gevestigd te Middelbeers en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17252525 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Magda Hermsen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Magda Hermsen persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten; b. deelnemers aan supervisie, coaching en trainingen van Magda Hermsen c. alle overige personen die met Magda Hermsen contact opnemen of van wie Magda Hermsen persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Magda Hermsen verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Magda Hermsen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten of trainingen.

4. Rechtsgrond

Magda Hermsen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of training.

5. Verwerkers

Magda Hermsen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Magda Hermsen persoonsgegevens verwerken. Magda Hermsen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Magda Hermsen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Magda Hermsen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Magda Hermsen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Magda Hermsen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Magda Hermsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Magda Hermsen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken

www.magdahermsen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Wijzigingen privacy statement

Magda Hermsen kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Magda Hermsen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Magda Hermsen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Magda Hermsen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Magda Hermsen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Magda Hermsen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ervaringen van anderen

Magda is oprecht geïnteresseerd in de mens achter de dementie en dat maakt het contact persoonlijk. Als dochter is er ook naar mij geluisterd en ben ik betrokken geweest in het gehele traject. Daardoor voelde ik me erkend in mijn verdriet en de machteloosheid. Ons streven is geweest rust te creëren en mijn moeder menswaardig te ondersteunen in haar Lewy Body dementie en daarvoor heeft Magda zich volledig ingezet met succesvol resultaat.

Jacqueline Chaigneau dochter

Interesse?

Kan ik een bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling als zorgprofessional?

Neem contact op